Dožité poľnohospodárske stroje na Slovensku

poľnohospodárske stroje

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pod záštitou doc. Ing. Jozefa Ďuďáka v roku 2017 prišla s prieskumom veku poľnohospodárskych strojov na Slovensku. Kedy je stoj už starý natoľko, že náklady na opravy sú vyššie ako úžitková hodnota stroja? Priemerne po koľkých rokoch sa v zahraničí stroje obmieňajú?

Až 77% strojov je starších ako 8 rokov. Vek prevádzky stroja je dôležitý, keďže sa to týka nákladové položky, zúročenie vlastného kapitálu a úrokov z pôžičiek.

Čím dlhšie je stroj v prevádzke, tým sa odpisy taktiež znižujú.

Hodnota ročných fixných nákladov sa zvyšuje lineárne s vekom stroja. Je to hlavne z dôsledku spotreby náhradných dielov a náklad na opravy. Taktiež položku nákladov vo veľkej miere ovplyvňuje miera technickej starostlivosti či servis strojov od dodávateľa.

Inak povedané, ak sa poľnohospodárske stroje nechávajú dožiť vysokého veku, s narastajúcimi fixnými nákladmi, rastú aj variabilné, čo sa odzrkadlí neskôr v jednotkových priamych nákladoch, t.j. za 1 kg vypestovanej pšenice sú adekvátne vyššie náklady, v prípade, že savyrába pomocou staršieho stroja ako novšieho.

Spolu s fyzickým opotrebovaním, ktoré sa ukáže aj na úžitkovej hodnote, a postupným stratením funkčných vlastností sa stretávame s pojmom, ako je morálne opotrebovanie. Použité stroje majú oproti novým strojom menšiu výkonnosť a strácajú na hodnote.

Životnosť stroja je ovplyvnená materiálnymi a funkčnými charakteristikami stroja, špecifikáciou odvetvia, v ktorom stroje pôsobia a jeho plánu rozvoja, spôsobom získavania prostriedkov na reprodukciu strojov, spôsobom nadobúdania strojov, či sa jedná o vlastnú výrobu alebo dovoz, technickým rozvojom, atď. Keďže sa tieto faktory berú ako dynamické, aj životnosť stroja môže byť rozličná.

Kedy obnoviť stroj, tým sa zaoberá riadiaci subjekt v konkrétnom podniku. Najdôležitejším parametrom je životnosť stroja inak povedané od času zaradenia do prevádzky cez bezporuchovú prevádzku až po okamih jeho vyradenia z používania.

Poľnohospodárske stroje sa pri zhodnotení obnovy posudzujú v zahraničí často nákladovovou metódou, pri ktorej sa počíta s faktami, že zostatková cena je časom nižšia a náklady kumulovane rastú, kde sa po 4-5 rokov zostatková cena stroja približne rovná vynaloženým nákladom na opravu, atď. Vtedy by bolo dobré stroj obnoviť.