EBA uverejňuje výzvu na vyjadrenie záujmu pre nových členov svojej skupiny zainteresovaných strán

sídlo firmy

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo v Skupine zainteresovaných strán v bankovníctve (BSG), keďže mandát väčšiny jej členov sa skončí 14. októbra 2018. Výzva na vyjadrenie záujmu je otvorená uchádzačom zastupujúcim zainteresované strany v celej Európskej únii. Dátum uzávierky prihlášok je 7. jún 2018.

Postup prihlasovania

Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo v Skupine zainteresovaných strán v bankovníctve je otvorená uchádzačom zastupujúcim zainteresované strany v celej Európskej únii. Dátum uzávierky prihlášok je 7. jún 2018.

Potrebné dokumenty k prihláške sa nachádzajú tu: https://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group

Prihláška by mala byť zaslaná spolu so životopisom, prednostne vo formáte Europass.  Uchádzačov takisto vyzývame, aby predložili motivačný list s jasným odôvodnením prihlášky a predstavením hlavných očakávaní, pokiaľ ide o ich budúci príspevok k práci Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve.

Výberové konanie

Podrobnosti o výberovom konaní sa nachádzajú v dokumente o výberovom konaní.

Konečné rozhodnutie o zložení Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve príjme dozorná rada EBA do polovice septembra 2018. Uchádzači budú zodpovedajúcim spôsobom informovaní do konca septembra 2018 a zloženie obnovenej Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve bude sprístupnené na webovej lokalite EBA.

Prvé zasadnutie Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve v novom zložení sa má konať v decembri 2018.

korporátne investičné bankovníctvo

Základné informácie

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve je zriadená v súlade s článkom 37 základného nariadenia EBA na pomoc pri umožnení dialógu a konzultácií so zainteresovanými stranami o práci EBA.

Tvorí ju 30 členov, ktorí vo vyváženom pomere zastupujú úverové a investičné inštitúcie pôsobiace v EÚ, zástupcovia zamestnávateľov, ako aj zástupcovia používateľov bankových služieb, spotrebiteľov a malých a stredných podnikov (MSP).

Okrem toho je aspoň päť členov nezávislých renomovaných akademických pracovníkov a desať členov zastupuje finančné inštitúcie, z toho traja družstevné banky a sporiteľne. EBA takisto zabezpečuje vyvážené zastúpenie zainteresovaných strán z hľadiska rodu a geografického pôvodu v rámci celej EÚ.

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve orgánu EBA zasadá aspoň štyrikrát ročne v úrade EBA a v prípade potreby z vlastnej iniciatívy. EBA pokrýva náklady na ubytovanie a cestovné náklady pre tieto kategórie zainteresovaných strán: spotrebiteľov, akademických pracovníkov, zamestnancov a zástupcov MSP a používateľov bankových služieb.

Každý člen Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve orgánu EBA pôsobí počas obdobia dva a pol roka a jednotlivé funkčné obdobia možno raz obnoviť. Ďalšie informácie o činnostiach Skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve sa nachádzajú tu.