ECB víta dialóg s mimovládnymi organizáciami na tému transparentnosti

ECB - európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) dnes pri príležitosti zverejnenia správy mimovládnej organizácie o ECB zdôraznila svoje odhodlanie viesť otvorený dialóg so širokým okruhom zainteresovaných strán.

Hoci ECB zdôraznila, že sa priamo zodpovedá Európskemu parlamentu, podporila projekt Transparency International EU (TI-EU), v rámci ktorého umožnila sériu stretnutí výskumných pracovníkov tejto mimovládnej organizácie s vedúcimi pracovníkmi ECB.

„Riadne konanie a riadenie majú zásadný význam v udržiavaní dôvery verejnosti. Európske inštitúcie sú povinné upevňovať svoju legitímnosť tým, že budú posilňovať svoju demokratickú zodpovednosť a preukazovať, že plnia úlohy, ktoré im boli zverené,“

uviedol prezident ECB Mario Draghi.

Finančné výkazy ECB za rok 2016

„Dovoľte mi tiež dodať, že ECB je a vždy bola otvorená vyváženému dialógu so zainteresovanými stranami vrátane širokej verejnosti.“

Správa zároveň ECB vyzýva, aby vo svojom úsilí v oblasti komunikácie s verejnosťou pokračovala

Niektoré z odporúčaní správy TI-EU presahujú mandát ECB, resp. nie sú súčasťou zmluvy. V niektorých ďalších spomenutých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie rozhodnutí, stanovísk a odporúčaní, ako aj poskytovanie informácií o rokovaniach so zástupcami rôznych odvetví, už ECB prijala príslušné kroky.