Finančné výkazy ECB za rok 2016

Finančné výkazy ECB za rok 2016

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) schválila overené finančné výkazy ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2016.

Čistý zisk ECB sa v roku 2016 zvýšil o 111 mil. € na 1 193 mil. €, najmä v dôsledku vyšších úrokových výnosov z portfólia programu nákupu aktív a portfólia v amerických dolároch.

V roku 2016 dosiahli celkové čisté úrokové výnosy hodnotu 1 648 mil. €(1 475 mil. € v roku 2015). Čisté úrokové výnosy z programu nákupu aktív sa vzhľadom na pokračovanie nákupov cenných papierov v rámci tohto programu zvýšili o 275 mil. € na 435 mil. €.

Čisté úrokové výnosy z prvých dvoch programov nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi sa v dôsledku splatenia cenných papierov znížili na 88 mil. € (120 mil. € v roku 2015) a 520 mil. € (609 mil. € v roku 2015). Úrokové výnosy z devízových rezerv sa vzhľadom na vyššie úrokové výnosy z dolárového portfólia zvýšili na 370 mil. € (283 mil. € v roku 2015).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 225 mil. €

finančné výkazy

Rozsah zníženia hodnoty aktív predstavoval 148 mil. € 

Dôvodom výraznejšieho zníženia hodnoty aktív v roku 2016 boli predovšetkým vyššie trhové výnosy z cenných papierov v dolárovom portfóliu, ako aj celkový pokles trhovej hodnoty týchto cenných papierov. Na základe výsledkov testov zníženia hodnoty uskutočnených v prípade cenných papierov držaných v menovopolitických portfóliách neboli zaznamenané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Objem poplatkov účtovaných dohliadaným subjektom dosiahol 382 mil. €

ECB prostredníctvom týchto poplatkov kryje svoje výdavky spojené s výkonom úloh dohľadu. Výdavky spojené s jednotným mechanizmom dohľadu v roku 2016 vzrástli vzhľadom na zvýšenie celkového počtu zamestnancov bankového dohľadu ECB, presťahovanie do nových priestorov a zabezpečenie štatistickej a informačnej infraštruktúry.

Celkové personálne náklady a ostatné administratívne náklady sa v dôsledku nárastu výdavkov súvisiacich s úlohami ECB v oblasti dohľadu zvýšili na 467 mil. €(441 mil. € v roku 2015) a 487 mil. € (423 mil. € v roku 2015).

Čistý zisk ECB sa rozdeľuje národným centrálnym bankám krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 966 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 31. januára 2017. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 277 mil. € dňa 17. februára 2017.

Celková hodnota súvahy ECB sa zvýšila o 36 % na 349 mld. € (257 mld. € v roku 2015). Hlavnou príčinou zvýšenia bol nákup cenných papierov v rámci programu nákupu aktív, ako aj zhodnotenie devízových rezerv ECB.

Tieto faktory viedli k zvýšeniu konsolidovanej súvahy Eurosystému o 32 % na 3 663 mld. € (2 781 mld. € v roku 2015). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky sa v dôsledku nákupu cenných papierov v rámci programu nákupu aktív zvýšil o 851 mld. € na 1 654 mld. € (803 mld. € v roku 2015).

K 31. decembru 2016 hodnota cenných papierov nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív predstavovala 1 532 mld. € (650 mld. € v roku 2015). Objem cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi v dôsledku splácania klesol o 21 mld. €.