Informácia o začiatku zverejňovania odhadu výnosovej krivky

Výnosová krivka

Národná banka Slovenska bude od dnešného dňa na svojej internetovej stránke s týždennou frekvenciou zverejňovať odhad zero-kupónovej výnosovej krivky vyplývajúcej z cien vydaných slovenských štátnych dlhopisov.

Cieľom zverejňovania odhadu spotovej zero-kupónovej výnosovej krivky je poskytnúť odbornej verejnosti jej teoreticky správnejšiu aproximáciu oproti bežnej výnosovej krivke s vyjadrením výnosov vo fixných splatnostiach. Zero-kupónová krivka správne zohľadňuje cash-flow a očisťuje výnosy o výšku kupónov jednotlivých emisií dlhopisov.

Oproti bežne zverejňovanej štatistike výnosov reprezentatívnych štátnych dlhopisov vo fixných splatnostiach je tento odhad výnosovej krivky vhodnejším nástrojom na analytické účely z niekoľkých dôvodov

  • Odhad zohľadňuje rozdielnu dobu splatnosti emitovaných dlhopisov na trhu. Bežná štatistika výnosov je uvádzaná s konkrétnym počtom rokov do splatnosti s referenciou na dlhopisy, ktoré nemajú v čase konštantnú splatnosť.
  • Odhad využíva upravené informácie o cenách všetkých existujúcich emisií a z nich extrahuje vyhladený výnos s najnižšou celkovou chybou. Z dôvodu relatívne nízkeho počtu emisií na slovenskom dlhopisovom trhu, nie je pravidlom, že pre konkrétnu splatnosť, ktorú uvádza bežná štatistika výnosov existuje na trhu referenčný dlhopis.
  • Odhad počíta s upravenou cenou dlhopisu o výšku kupónu, a tak reflektuje rozdielnu výšku kupónov jednotlivých dlhopisov.

Zero-kupónová výnosová krivka tak spája výnosy s nulovým kupónom na osi zvyškovej splatnosti. Keďže na Slovensku trh zero-kupónových dlhopisov neexistuje, odhad takúto konzistentnú krivku dopočítava s existujúcimi dlhopismi na teoretickú zero-kupónovú krivku očistením o vplyv kupónu a vplyv zvyškovej splatnosti.

Publikácia spotovej výnosovej krivky je spravidla užitočným nástrojom, pretože vysvetľuje trhom očakávanú budúcu úroveň ekonomickej výkonnosti, čím doplňuje informáciu z publikovanej makroekonomickej predikcie Národnej banky Slovenska. Takisto je správnejším nástrojom pre diskontovanie, ako výnosová krivka vyjadrená vo fixných splatnostiach.

Odhad výnosovej krivky

Zero-kupónová výnosová krivka je odhadnutá zo štátnych dlhových cenných papierov vydaných Slovenskou republikou. Na odhad sa používa Nelson-Siegel-Svenssonova metóda (NSS). Odhadnuté výnosy predstavujú hodnoty, ktoré sú upravené o výšku kupónu a iné rôznorodé podmienky individuálnych emisii dlhopisov vplývajúce na cash-flow a sú odhadnuté pomocou NSS funkčnej špecifikácie.

Oproti pôvodnej štúdii publikovanej k odhadu MFSR1 odhad NBS počíta s dvoma inováciami. Po prvé, odhadovaná zero-kupónová výnosová krivka odráža očakávania úrokovej sadzby v spektre splatností slovenského dlhopisového trhu medzi 6 mesiacmi a 15 rokmi a po druhé, sa namiesto parametrov nemeckej výnosovej krivky používajú ako štartovacie hodnoty parametre odhadov z predchádzajúceho obdobia.

V dôsledku nutnej zmeny metodológie nemusí byť časový rad pred rokom 2017 plne konzistentný s odhadom po 1. januári 2017. Za správnosť odhadov pred rokom 2017 Národná banka Slovenska nepreberá zodpovednosť.

Spotová výnosová krivka

Vyjadrenie k obmedzeniu zodpovednosti

Obsah tejto časti stránky poskytuje Národná banka Slovenska za účelom informovania verejnosti. Cieľom zverejnenia odhadov nie je výpočet trhových cien či výnosov, identifikácie obchodných príležitostí či poradenstva ohľadne ocenenia finančných aktív alebo investičných príležitostí.

Národná banka Slovenska sa stará o aktuálnosť a presnosť obsahu tejto stránky a aktualizuje stránku každý pondelok. Aktualizácia môže byť oneskorená v dôsledku štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja.

Národná banka Slovenska pripúšťa určité dlhodobé nepresnosti odhadnutých hodnôt, ktoré vyplývajú z nižšej likvidity trhu štátnych cenných papierov na Slovensku, obmedzeného počtu obchodovaných štátnych dlhopisov, a z nich vyplývajúceho obmedzenia počtu a charakteru cien, ktoré vstupujú do výpočtu.

Nepresnosti z vyššie uvedených dôvodov agregovane dosahujú v priemere do 30 bázických bodov. Hodnoty pripadajúce na krátky koniec krivky (hodnoty pre splatnosť nižšiu ako 2 roky) môžu byť predmetom vyššieho ako uvedeného skreslenia. (viac informácií o testovaní skreslenia slovenského dlhopisového trhu je k dispozícii v Analytickom komentári zo 6. júna 2017).

Národná banka Slovenska nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v obsahu tejto časti, za oneskorenie pri aktualizácii tejto stránky, za výsledky akejkoľvek obchodnej činnosti motivovanej publikovaným odhadom, či za investičné rozhodnutia vykonané s odvolaním sa na publikované odhady.