ECB zverejňuje všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie určené pre banky a finančno-technologické úverové inštitúcie

pre banky a finančno-technologické úverové inštitúcie

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydala všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno‑technologickým úverovým inštitúciám. Ich zverejnenie nadväzuje na skončenie verejnej konzultácie.

Prvý dokument – všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie – vysvetľuje všeobecný postup podávania žiadostí a hodnotiace kritériá v oblasti podnikového riadenia, riadenia rizík, kapitálu atď. Druhý dokument – všeobecné zásady hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno‑technologickým inštitúciám – je jeho rozšírením určeným pre finančno‑technologické subjekty.

Všeobecné zásady pre finančno‑technologické inštitúcie objasňujú jednotlivé aspekty dohľadového hodnotenia žiadostí o licenciu, ktoré sú relevantné vzhľadom na špecifickú povahu bánk s finančno‑technologickými obchodnými modelmi. Tento súbor zásad je potrebné vykladať v nadväznosti na všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Obidva súbory zásad sú súčasťou snahy ECB o zabezpečenie jednotného postupu dohľadu vo všetkých krajinách eurozóny presadzovaním jednotného výkladu licenčných podmienok. Pre žiadateľov predstavujú praktickú pomôcku, ktorá ich má lepšie oboznámiť s platnými podmienkami a zároveň zabezpečiť plynulý a efektívny priebeh licenčného konania. Zverejnením týchto dvoch súborov všeobecných zásad ECB zvyšuje transparentnosť očakávaní orgánov dohľadu voči bankovému sektoru.

Úlohou ECB je zabezpečiť, aby boli banky riadne autorizované a aby uplatňovali systém riadenia rizík, ktorý im umožňuje predvídať, poznať a reagovať na riziká v ich oblasti podnikania. Systém udeľovania licencií zabezpečuje, aby prístup na trh a možnosť vykonávať široké spektrum činností mohli získať len stabilné banky. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok musia finančno-technologické banky spĺňať rovnaké štandardy ako ostatné banky.

ECB - európska centrálna banka

Žiadosti o udelenie licencie sa podávajú vnútroštátnym orgánom dohľadu, ktoré ich hodnotia spolu s ECB. O udelení, predĺžení platnosti či odňatí bankovej licencie v rámci eurozóny s konečnou platnosťou rozhoduje ECB.

V priebehu hodnotenia orgány dohľadu zisťujú, či subjekt spĺňa licenčné požiadavky stanovené v práve EÚ a vo vnútroštátnom práve. Subjekt musí okrem iného spĺňať kapitálové požiadavky orgánov dohľadu, musí mať zavedený adekvátny systém podnikového riadenia a systém riadenia rizík a jeho vedenie musí úspešne absolvovať hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.

Obidva súbory všeobecných zásad sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB spolu s informáciami o zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán prijatých počas verejnej konzultácie a samotným znením pripomienok. Druhá konzultácia – o dodatku k všeobecným zásadám hodnotenia žiadostí o udelenie licencie – sa uskutoční v neskoršej fáze.